Duurzaamheid

Duurzaamheid

CO2-footprint

Bolscher, meer dan vlees BV draagt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hoog in het vaandel. De vleesindustrie heeft te maken met grote MVO-thema's, waaronder milieu, energie en klimaat. De vleessector is, zoals bekend, een zeer belangrijke producent van CO₂. Bolscher wil niet achteraan sluiten in de rij, maar een leidende rol spelen om de CO₂-uitstoot zoveel mogelijk terug te dringen. Bolscher heeft daarom in 2015 een CO₂-footprint opgesteld om inzichtelijk te krijgen hoeveel CO₂ wij uitstoten en welke energiestromen daar verantwoordelijk voor zijn.  

Om structureel te werken aan CO2-reductie wil Bolscher zich begin 2018, als eerste vleesbedrijf, laten certificeren volgens de CO2-prestatieladder. Bolscher heeft de ambitie om zich te certificeren op niveau 3. 

Bolscher heeft zichzelf tot doel gesteld om in 2020 de CO₂-uitstoot met 50% te reduceren ten opzichte van basisjaar 2015.  Daartoe is een beleid en actieplan opgesteld over de periode 2016-2019, conform de periode van de CO2-prestatieladder. Dit beleid is terug te vinden op onze website. 

Om deze doelstelling te behalen zijn het afgelopen jaar al diverse energiebesparende maatregelen genomen. Zo is er onder andere witte dakbedekking aangebracht en is het dak voorzien van ruim 570 zonnepanelen, de productieruimtes en –kantoren zijn volledig voorzien van LED-verlichting, we rijden met drie elektrische bussen en twee elektrische auto’s en we hebben twee bussen met zonnepanelen, die de elektriciteit leveren voor de koeling. Daarnaast beschikt Bolscher over vier elektrische laadpalen en een snellaadstation.

Bolscher, meer dan vlees zal voortdurend blijven zoeken naar en investeren in milieuvriendelijke en energiebesparende oplossingen, teneinde de doelstelling van de CO2-prestatieladder te behalen.

Cijfers CO2-footprint:  

Jaar Totale uitstoot
2015 1.243,8
2016 1.071,6
2017 1.090,6
2018 1.295,3

 Documentatie CO2-prestatieladder:

Onderstaand vindt u de uitgebreidere documentatie over de CO2-prestatieladder

Energie koplopers Overijssel 2017

Energie Koplopers Overijssel 2017
Begin dit jaar is de tweede groep Energie Koplopers Overijssel gestart. Energie Koplopers in Overijssel (EKO) zijn grootgebruikers van energie, met hoge energiekosten per jaar die de ambitie hebben om energie efficiëntie te borgen in hun organisatie. Tijdens het EKO-diner op woensdag 1 november ontmoetten de Provincie Overijssel en bedrijven elkaar. Bedrijven die met dezelfde vraag of problematiek worstelen hebben elkaar geïnspireerd tot moge...lijke oplossingen. De overheid vragen ze daarbij om te zorgen dat Nederland als kenniseconomie voorop blijft lopen.

Ambitie
De ambitie van 20% Nieuwe Energie in 2023 is te halen door in te zetten op nieuwe, hernieuwbare energie, maar ook door het energiegebruik te verlagen. Voor het halen van deze ambitie is de doelgroep bedrijven en ondernemingen van belang; zij zijn namelijk verantwoordelijk voor ruim 40% van het provinciale energiegebruik. Grootgebruikers van energie doen vaak mee aan de convenanten vanuit het Rijk. Daarnaast hebben ze eigen doelstellingen variërend van 2% verbetering van energie-efficiënte per jaar tot energie-neutrale productie. De provincie Overijssel ondersteunt deze bedrijven onder meer in de vorm van het project: Energie Koplopers Overijssel(EKO).

Energie Koplopers Overijssel videopresentatie
De Koplopers hebben de afgelopen tijd hun doelen afgegeven in een bedrijfspresentatie. Ze stellen zich graag aan Overijssel voor via YouTube. De Energie Koplopers Overijssel van 2017 zijn Ardagh, Auping, Boessenkool, Bolscher, Flevonice, Krehalon, Sportbedrijf Deventer en Verzinkerij Twente. Met energiemanagement als leidraad wordt met werkbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken de gelegenheid gecreëerd om van elkaar te leren, bij elkaar te kijken en met de elkaar energie efficiëntie te borgen in de organisatie.

https://www.youtube.com/watch?v=ispk3_db6DA&feature=youtu.be

_